litrop.net www.litrop.net

litrop.net
Title: www.litrop.net
Keywords: litrop, ivanj?evci, rodmo?ci, vrh, ivanj?evski, ??avnica, slatina, vrelec, religija, rimokatoli?ka, cerkev, kapela, znamenje, ku?no, linux, open, suse, ubuntu, debian, fedora, core, office, microsoft...
Description: Enostavno druga?en pogled na svet
litrop.net is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. litrop.net has 43% seo score.

litrop.net Information

Website / Domain: litrop.net
Website IP Address: 185.153.24.15
Domain DNS Server: dns1.fen.si,dns3.fen.si,dns2.fen.si

litrop.net Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

litrop.net Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

litrop.net WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Tue, 16 Aug 2016 07:34:48 GMT
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 PHP/5.4.45
Content-Type text/html; charset=UTF-8

litrop.net Keywords accounting

Keyword Count Percentage
litrop 5 0.19%
ivanj?evci 4 0.26%
rodmo?ci 1 0.05%
vrh 1 0.02%
ivanj?evski 0 0.00%
??avnica 0 0.00%
slatina 0 0.00%
vrelec 0 0.00%
religija 1 0.05%
rimokatoli?ka 0 0.00%
cerkev 0 0.00%
kapela 0 0.00%
znamenje 0 0.00%
ku?no 0 0.00%
linux 2 0.06%
open 3 0.08%
suse 3 0.08%
ubuntu 0 0.00%
debian 0 0.00%
fedora 0 0.00%
core 0 0.00%
office 0 0.00%
microsoft... 0 0.00%

litrop.net Traffic Sources Chart

litrop.net Similar Website

Domain Site Title

litrop.net Alexa Rank History Chart

litrop.net aleax

litrop.net Html To Plain Text

www.litrop.net Litrop.net Za?etna stran Epilepsija Ivanj?evci ob ??avnici Kon?no sem pripeljal ?ebele, in so ?e za?ele umirati April 25, 2011 ?ebelarstvo Ni komentarjev V soboto zve?er sem pripeljal prve ?ebelje dru?ine in v nedeljo so ?e veselo nabirale medi?ino in cvetni prah. V upanju, da ne bo pri?lo do pomora moji prvih dru?in, saj se je pred dnevi zgodil pomor ?ebel le nekje 800 m od stoji??a, sem danes zjutraj ob pol osmih do?ivel ?ok. Sosed je ?kropil lepo cveto?e jablane v svojem sadovnjaku, kjer lepo cveti tudi regrat. Ob pregledu okoli 10. ure dopoldne sem ugotovil, da pred panji leze kak?nih 10 ?ebel po travi ?ebele in se zvijajo. Okoli 11. ure dopoldan smo imeli malo mo?nej?o ploho in upam, da se bo ?kropivo spralo in da ne bo ?kodilo ?ebelam. Zato pozivam ljudi k pametni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, posebno pa vrti?karje, ki so najmanj podu?eni o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. 6. Trstenjakov pohod January 7, 2010 Kultura, Novice Ni komentarjev V soboto dne 09.01.2010 se bo zgodil ?e 6. Trstenjakov pohod. Pohodniki bodo krenili ob 09:15 iz Gornje Radgone izpred spomenika Antona Trstenjaka pri cerkvi, iz Negove se bodo pohodniki podali do rojstne hi?e dr. Antona Trstenjaka v Rodmo?cih ob 10.30 od osnovni ?oli. Veselje in dobro voljo prinesite s seboj, za planinsko malico in topli napitek bodo poskrbeli na cilju doma?ini iz Rodmo?ec. Vljudno vabljeni. 5. Slatinska no? v Ivanj?evcih ob ??avnici July 30, 2009 Novice Ni komentarjev 5. SLATINSKA NO? 8.8.2009 Gasilska veselica z prevzemom praporja 15.30 Sprejem gostov in gasilcev 16.00 Parada gasilcev in gasilskih vozil 17.00 Proslava ob 70-letnici obstoja PGD Ivanj?evci, sve?ani prevzem praporja 18.00 Nepozabno dru?abno sre?anje z ansamblom ?tajerskimi fakini ZABAVA Z ANSAMBLOM ?TAJERSKI FAKINI, OB IVANJ?EVSKEM VRELCU. Vljudno vabljeni! Za?etek konca za?etka recesije July 2, 2009 Politika Ni komentarjev Pribli?no pol leta po za?etku recesije sno na za?etku konca za?etka recesije, saj se mno?i?na obpu??anja zmanj?ujejo. Sedaj bo nastopil drugi del recesije, kjer ?e bo videti ob?utnega pojenjaja kupne mo?i, ker ?e dolo?eno obdoje ?e vedno ti brezposelni dobivajo denarno nadomestilo. kriza se bo pojavila takrat, ko bo konec tega nadomestila in bo kupna mo? ob?utno padla. Nekateri od brezposelnih imajo ?e kredite, kar vso zadevo ?e dodatno poslab?a. Na?e gospodarstvo je odvisno od storitvene dejavnosti, saj proivajamo bolj malo oz. moramo uni?iti ?e to malo gospodarstva, ki bolj ali manj ?ivotari ter ustvarja vedno manj dodane vrednosti. Na nepremi?ninskem trgu se ?e vedno ne pozna recesija, cene ?e niso padle kaj dosti, pa ?e nepremi?ninski agentje trdijo, da je ?e kriza davno mimo, kar seveda ni res, samo nam ?elijo zamazati o?i, ter nas prepri?ati, da bi spet kupovali njihove ?afransko drage nepremi?nine. Cene nepremi?nin se bodo nekje ?ez pol leta za?ele drasti?no ni?ati, ker jih ve? ne bo noben kupil, saj si ne bo moral ve? privo??iti, ker kredita ne bo mogel dobiti, tisti, ki pa imajo kredite, pa imajo nepremi?nine, pa bodo ostali brez ter se bo ponudba na trgu pove?ala. Problem v Sloveniji je razvrednotenje dela, cene pa grejo v nebo v korak z preostalo Evropo. Problem je tudi, da ima vedno ve? ljudi delo za dolo?en ?as, kar zmanj?uje mo?nost pridobitve kreditov, da bi spodbudili potro?njo. Ni mi jasno, kako je lahko neka firma iz Avstrije na razpisu cenej?a od firme v Sloveniji, ?e vemo kak?na je razlika med pla?ami, po mo?nosti je firma iz najbolj severnega dela Avstrije ter izvaja dela povsod po Sloveniji, kar pomeni, da imajo dodatne stro?ke oz. imajo ve?je potne stro?ke, pa so vseeno cenej?i, kar je skregano z zdravo pametjo, poleg tega ?e imajo stro?ke ker morajo imeti slovenskega vodjo del, ki pa ga tudi morajo pla?ati. Veliko obrtnih in in?talaterskih del opravijo avstrijske firme pri slovenskih investitorjih, ki gradijo lastno hi?o, ker so na?i obrtniki in in?talaterji preprosto predragi. Problem danadanes je problem, da je poceni in nekvalitetna roba preplavila cel trg, dandanes ze te?ko najde? kvalitetno robo, ki bi slu?ila dlje ?asa, ter bi jo bilo mogo?e popraviti, spet bi imeli serviserji kaj za delati. Problem dana?njega ?asa je da se ni? ve? ne popravlja, samo se vse novo kupi ali pa se po?kodovan zamenja z novim. Noben se ne potrudi, da bi ti popravil, pa ?eprav, je malenkost, ker ne znajo, zato si moram veliko stvari narediti sam. Po vrhu pa ?e ti kaj popravijo, ti mimogrede ?e kaj po?kodujejo, da majo kaj za delati. Recesija ali tudi za?etek konca kapitalizma? April 14, 2009 Politika Ni komentarjev Recesija, ki pusto?i na?e gospodarstvo, je vedno huj?a in vedno bolj se mi dozdeva, da na?a vlada ho?e narediti korak naprej, namesto tega pa naredi tri korake nazaj. S tak?nim na?inom ne bomo pri?li nikamor drugam, kakor nazaj v srednji vek, ko je bila popularna blagovna menjava, ter je bil kapitalizem ?e v povojih. Dr?ava pomaga bankam z denarno pomo?jo, ki bodo potem lahko izkazovale dobi?ek ter upa, da bo s tem spodbudila trgovanje na borzi, kar se ?e dogaja v Ameriki, zato je rast na borzi samo trenutna, ?ez en teden pa je ?e vse po starem. Namesto, da bi dr?ava denar namenila dr?avljanom in bi dr?avljani si lahko za to kaj kupili ter tako dal injekcijo za zagon gospodarstva. Drugo, kar bi mogli storiti je dvig minimalnih pla?, da bi lahko ljudje normalno zadovoljevali svoje potrebe, ker je pri?lo do tega, ker vedno manj ljudi obvladuje vedno ve? kapitala, ti pa seveda nimajo tak?nih potreb, kot jih miljon ljudi, saj ta en ?lovek ne bo kupil tolko litrov mleka, khuha ali televizorjev, itd.., kot bi sicer kupil ta miljon ljudi. Ljudje se bodo za?eli vra?ati svojim vrti?kanju in spet bodo obdelovali zemljo za pre?ivetje. Pri nas v trgovinah imamo tak?ne cene kot jih imajo v Avstriji, vedar je tam prag rev??ine 900€ pri nas pa je prag rev??ine 500€, ka se pravi, da so nekateri Slovenci, ki hodijo delat za Avstrijce reve?i ?e zdaj ter ne rabijo ?akati, kdaj bodo ostali brez slu?be, da bi se za?eli spopadati z rev??ino, saj se spopadajo ?e sedaj. ?e ?e ne bo pri?lo do dviga zajam?enih pla? bo nujno potrebno zni?ati cene v na?ih trgovina za 40%, druga?e ne bomo pre?iveli te krize. Vedno ve? je zahtevkov za odvzem hi? pod hipoteko, ker ljudje ne morejo ve? pla?evati kreditov, ki so jih najemali v Avstriji. Najve? ljudi bo ostalo brez strehe nad glavo na ?tajerskem in Pomurju, saj kot vemo so na tem podru?ju Slovenije vedno bile najni?je pla?e, sedaj pa grozi, da bo brez dela ostalo na tiso?e ljudi. Vlada bi tako morala re?vati tudi ta problem, da ne bomo postali dr?ava brezdomcev, katerih domove bodo pokupili tujci. Mogo?e bi bilo, da bi tista stanovanja ki se morejo prodati na trgu, pokupilo socialno za pol ni?jo ceno, ter se kot neprofitna stanovanja dajala v najem brezdomcem. ?al bo ta recesija trajala nekje tri leta, ko se bo za?elo gospodarstvo zopet postavljati na noge, do takrat pa se bo potrebno znajti vsak po svoje. Spet bo pri?lo do izraza jaz mam nekaj, kaj ti rabi?, ti pa ma? nekaj, kaj rabim jaz. Torej bomo spet pri?li do tega, da si bomo blago zamenjevali med sabo. Kako in?talirati in pripravti za uporabo modem Option iCon 225 za mobilni internet v OpenSUSE April 13, 2009 Ra?unalni?tvo, Telekomunikacije 6 komentarjev Zaradi vse ve?je potrebe za internetom, ki ga potrebujejo ?olarji pri iskanju gradiva za seminarske naloge preko interneta sem bil prisiljen da namesto klicnega dostopa do interneta preko navadne analogne linije najdem drugo bolj?o in cenej?o ter pomo mo?nosti malce hitrej?o varianto, ki bo delovala na OpenSUSE, ker pa? name??am to distribucijo linuxa tistim, ki p? si ne morejo privo??iti zaprtega operacijskega sistema oz. ho?ejo poizkusiti, tudi druge operacijske sisteme. ?e dobra 3 leta sem na tej distribuciji linuxa, s katero sem zelo zadovoljen in ima zelo dobro podporo ter vsebujejo ?iroko paleto programo za katere bi morali pri zaprtokodni opremi pla?ati, kar pa je najlep?e, da obstajo pripravljeni paketi ki z enim klikom namestijo npr.: vse potrebne programe in kodeke za multimedijo, driverje za grafi?ne kartice ter drugo strojno opremo. Tako sem na?el tudi driverje za modem Option iCon 225 za mobilni internet v tak?nem paketu, ki se jih da in?talirati z enim klikom in se tako zagotovi da so name??eni vsi potrebni paketi. Pred namestitvijo moramo zagotoviti dostop do interneta, ker je potrebno namestiti dolo?ene pakete, z interneta . Lahko uporabimo obstoje?o klicno povezavo, vendar bo hitreje, ?e prosite kak?nega prijatelja,ki ima ?irokopasovni dostop, da pri njemu namestite driverje za svoj modem. Sedaj pa k namestitvi. Preberi ve?… Zakaj so v modi, ko je recesija, bolj pora??eni ljudje? April 11, 2009 Kultura 1 komentar Med prebiranjem novic po internetu, sem naletel na tra?, da je trend sedaj, ko je recesija, da imajo punce v recesiji raj?i bolj pora??ene in mi?i?aste ljudi, saj jim nudijo bolj?o varnost, za??ita. Kar je zelo logi?no, saj metroseksualci, ki so prej hodili na fitness in depilacijo telesa, ve? nimajo denarja, da bi si privo??ili oboje, zato so se morali depilaciji odpovedati ter izbrati samo fitness. Sociologi pa? morajo tu narediti svoje, da ti pora??eni metroseksualci, ne bi izgubili svojih spremljevalk, so se odlo?ili, da se tredni spremenijo, tako da zagotovijo mir v dru?bi, ter da bodo spremljevalke lahko tudi sedaj ponosne na svojega metroseksualca, ker sledi modnim trendom, ter bo tako prihranjena marsikatera lo?itev. Vse samske metroseksualke pa hitro zgrabite najbli?jega in najbolj pora??enega metroseksualca, druga?e ne boste v trendu. Hvala bogu, da so ugasnili POP TV in ostale njegove pritikline na zemeljskem digitalnem multipleksu! April 9, 2009 Telekomunikacije 1 komentar Televizijo gledam k ve?jem u pol ure na dan, da vidim, ponavadi, ?e je kaj novega. Danes, pred nekaj minutami sem pri?gal televizor, da bi pogledal, kaj dogaja, pa veselo ugotovim, da so ugasnili POP TV, kanal A in TV pika, saj gre za zelo slabe tv programe z zelo slabo kvaliteto oddaj, nadaljevank in filmov. Od oddaj, ki izstopa ker je zelo kvalitetna je svet na kanalu A, pa samo takrat, ko jo vodi Marko Potr?, ki bere novice normalno ter ga ni? ne zvija, ko mora kaj hitreje povedati., njegov kolega pa laja in se poleg klanja kot japoneci, ko se pozdravljajo. Oddaja ima samo eno napako, ker je v prezgodnjem terminu, pa sem jo lahko gledal samo ob slabem vremenu. Druga?e bi bilo, ?e bi bila na sporedu ob 21. uri zve?er, zato je tudi ne bom kaj preve? pogre?al. Nadaljevanke, na POP TV so tak ena sama velika propaganda nasilja, ter pozivanja ljudi da ?e je le mo?nost, da mora? za vsako malenkost se to?iti na sodi??u. Telenovele tako ali tako samo u?ijo kako mora? spletkariti in hliniti ljubosumnje, ter kako mora? bli?njega j… v ?iv mozak, da lahko la?je kon?a? neko zvezo. Na TV pika se sicer trudijo okrog doma?ih oddaj, vendar pa je jim pozna, da so zelo nizkoprora?unske, ter bolj gledalca odbijajo, kot privla?ijo. ?e bi vse zabavne oddaje na TV pika zdru?ili v eno oddajo malo dalj?o, bi mogo?e nastala kak?na gledljiva oddaja. Se pravi ni? tako stra?nega ne manjka, kaj bi manjkalo. Dobro bi bilo, da bi ?imprej v digitalni multiplex vklju?ili ?portni program ?port TV, ki je baje dobil ?e dovoljenje za oddajanje v digitalnem multipleksu, saj nikjer ni ve? pametnih ?portnih vsebin, ki bi namesto k nasilju vzpodbujala k ?portu in gibanju, da ne bi bili tak?ni kot Ameri?ani. Kar se pa prenosov dirk ti?e pa so Hrvati dosti bolj?i od lajajo?ega komentarja na POP TV in skorajda nimajo reklam, najbolj?e je pa gledati prenose dirk formule ena preko avstrijske televizije, saj nimajo reklam in ni? ne zamudi?. Upajmo, da ne bodo ve? vklopili POP TV in njegovih pritiklin digitalnem multipleksu, ter da bo ?imve? programov s ?potnimi vsebinami. Naj ugasne z analognimi oddajniki tudi ameri?ko posiljevanje z nasiljem, da bomo lep?e in mirneje za?iveli Na son?ni strani Alp, vsaj tisti, ki nimamo ne kabelske TV, ne satelitske TV ali kak?ne IP TV. Ostajam pa? prizemljen z prizemno digitalno televizijo. Ali bomo v prihodnosti ?e potrebovali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? April 5, 2009 Politika Ni komentarjev Glede dogajanja okoli recesije in podalj?evanja delovne dobe mi vedno znova prihaja na misel, ?emu bomo sploh ?e potrebovali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj bodo invalidi in starej?i ljudje, ki ne bodo mogli dobiti slu?be ostali pa? dlje ?asa na zavodu za zaposlovanje, za tiste z starej?e z manj?o delovno dobo, ki ne morejo dobiti zaposlitve, bo celo bolje, kot pa upokojitev, saj je ponavadi socialna pomo? vi?ja od starostne pokojnine, ki bi jo prejemali, ?e bi bili upokojeni. Invalidom pa se pokojnina ponavadi tudi malo zmanj?a, glede na nadomestilo, ki ga prejemajo do upokojitve. Po Evropi se je celo nekaj ?u?ljalo od dvigu starostne meje upokojevanja na 67 let oz. celo 70 let in ker smo v Evropi ter so na?i politiki pripravljeni sprejeti maksimalne zahteve, ki jih predlaga Evropska unija, se lahko, ?e seveda pride do tega, da bomo morali delati celo do 70. leta. ?e do tega pride, pol sploh nevem zakaj bi ?e Zavod za zposlovanje sploh ?e potrebovali, saj bodo ljudje umirali, tako reko? na delovnem mestu, saj vem za kar nekaj ljudi, ki so se upokojili pri 65. let, ter prejemali pokojnino leto in dve, potem pa so od?li s tega sveta. Novi forum za ljudi z epilepsijo February 21, 2009 Novice, Razno Ni komentarjev Obve??am vas, da je za?el delovati novi forum za ljudi z epilepsijo, ki se nahaja na naslovu epileptik.si. Forum je namenjen dru?enju ljudi z epilepsijo ter izmenjavi izku?enj in medsebojni pomo?i. Vljudno vabljeni. ? Prej?nji vnosi Kategorije Bloganje ?ebelarstvo Kolesarjenje Kultura Novice Politika Ra?unalni?tvo Razno Religija Slatinski vrelci Telekomunikacije Koledar August 2016 M T W T F S S ? Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zadnji ?lanki Kon?no sem pripeljal ?ebele, in so ?e za?ele umirati 6. Trstenjakov pohod 5. Slatinska no? v Ivanj?evcih ob ??avnici Za?etek konca za?etka recesije Recesija ali tudi za?etek konca kapitalizma? Kako in?talirati in pripravti za uporabo modem Option iCon 225 za mobilni internet v OpenSUSE Zakaj so v modi, ko je recesija, bolj pora??eni ljudje? Hvala bogu, da so ugasnili POP TV in ostale njegove pritikline na zemeljskem digitalnem multipleksu! Ali bomo v prihodnosti ?e potrebovali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Novi forum za ljudi z epilepsijo Toner saver fonti, papirja pa ni?!! Utrinki z 5. Trstenjakovega pohoda Kdo me je klical? Programi, ki jih morate imeti, ?e ste uporabnik M$ polken ?tudensko delo kot ?ivljenje ?ve?ilnega gumija 5. Trstenjakov pohod na Trstenjakovo doma?ijo Prehod iz brezvrvi?nega ISDN na brezvrvi?no IP telefonijo z aparati siemens, ter njihova kompatibilnost Bizarno! Avtocesta odprta, od Benedikta do Pernice kolona Komu se mudi prekiniti pogodbo z Patrio? Komu naj bi bile namenjene podkupnine iz afere Patria? Povezave BIKE CENTER ?ebelarska zveza Slovenije ?ebelarsko dru?tvo "Peter Dajnko" Gornja Radgona Dru?tvo Liga proti epilepsiji ELMIS- Milan ?erc s.p. ELPAS International d.o.o. Epilepsija-Pliva Epileptik.si- forum za ljudi z epilepsijo eZdravje – Epilepsija Forum o epilepsiji INGRA- Stanislav Klemen?i? s.p. Ob?ina Gornja Radgona Tehni?ni biro d.o.o. Turisti?no dru?tvo Negova- Spodnji Ivanjci Copyright ? Litrop.net Design by Litrop.net WP Themes & Lee, e-mail: info(at)litrop.net

litrop.net Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: LITROP.NET
 Registrar: ENOM, INC.
 Sponsoring Registrar IANA ID: 48
 Whois Server: whois.enom.com
 Referral URL: http://www.enom.com
 Name Server: DNS1.FEN.SI
 Name Server: DNS2.FEN.SI
 Name Server: DNS3.FEN.SI
 Status: ok https://icann.org/epp#ok
 Updated Date: 15-dec-2015
 Creation Date: 02-jan-2001
 Expiration Date: 02-jan-2020
>>> Last update of whois database: Mon, 16 May 2016 10:32:43 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars